بحث عوض میشه

رفتن از خیال همه چه آسونه

ولی من بازم اومدم

میخوام این دنیا رو بگیرم تو دست

دست بلد کنه هر کی بامن هست

گوش کنید لاشخورا منم هلاکت

حرف نزن داری میرو رو خط

 مگه با تو نیستم آشغال کثافت

توای که میزنی دم از رفاقت

بشین بشنو حرفامو میخوام بشم عوض باتو

کم کم ببند دیگه چشماتو

رو کن یکم تو هم درداتو

بحث عوض میشه

اونم فقط باتو

/ 0 نظر / 16 بازدید